Waxö Omsorg

 

 

Waxö Omsorgs AB har en tydligt utarbetad värdegrund och utgår från den humanistiska människosynen, allas lika värde.

Varje verksamhet och personal har en genomförandeplan med tydliga mål och förväntningar nedskrivna. Dessa revideras och följs upp regelbundet.

Waxö Omsorgs personalpolicy ser till personalens sociala helhet.

Detta gör vi genom tydlighet i vår målsättning inom områdena som framgår i vår personalenkät.

 

Målen är samlade under följande rubriker

  • Arbetet
  • Förändringar
  • Relationer
  • Utbildning och kompetens
  • Beslut och ansvar

 

Arbetet

Tydlighet och trygghet i arbetet uppnås genom att all personal är anställd inom Waxö Omsorg och all introduktion och informationshantering är uppbyggd på samma sätt för alla verksamheter.

Detta ger en stor möjlighet att pröva på, eller, att arbeta på fler/olika verksamheter inom Waxö Omsorgs AB. Personal ges regelbundet möjligheter att relatera den egna arbetsinsatsen till uppsatta mål genom väl utarbetade rutiner för träffar och kvalitetssäkring genom en årlig anonym enkät.

 

Förändringar

Varje verksamhet och personal har tydligt satta mål. Målen tydliggörs i respektive genomförandeplan. På så sätt ges det möjlighet att följa påbörjade förändringar samt att framföra nya förslag och önskemål.

Varje enhet har en personalrepresentant som representerar enheten och har som uppgift att samla den enskilda personalens tankar, önskemål och förslag inom specifika områden samt att förmedla dessa vidare till Vd på personalrepresentantsträffarna.

 

Relationer

Waxö Omsorgs AB står för ett lösningsfokuserat arbetssätt vilket medför att man alltid utgår från framsteg, det som fungerar och bygger vidare på det. Det öppnar för flexibilitet och stor möjlighet att se olika lösningar. I detta arbete har Gfp-P stor betydelse.

Övriga redskap som erbjuds för detta arbete är; friskvård, Cooperation kurser, krishantering i speciella fall. Waxö Omsorgs AB arbetar kontinuerligt med etiska frågor bland annat kring förhållningssätt och bemötande.

 

Utbildning och kompetens

Waxö Omsorgs AB har en väl uppbyggd internutbildning för att personal ska få kunskap och utveckling

Möjligheter ges att utveckla idéer samt att pröva nya arbetsuppgifter och ansvarsuppgifter. Genom kontinuerlig revidering av Gfp-P bevaras idéer och kompetens för att vid tillfälle eventuellt förverkligas.

 

Beslut och ansvar

För att kunna känna trygghet i sitt arbete finns det som gäller i Waxö Omsorgs AB sammanfattat i Verksamhetspärmen generell, VPG.

Organisationen och ansvarsområdena är klart definierade i VPG. Det som står i den gäller. All nyanställd personal får tillfälle att gå Utgångspunkten där denna pärm introduceras.

 

Kollektivavtal

Waxö Omsorg har kollektivavtal med parter enligt Vård och Omsorgsavtalet, Svenska Kommunalarbetareförbundet Kommunal.

Waxö Omsorg är medlem i Sobona.